ตัวชี้วัดย่อย : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก) (SOE65)